WANO
Odkąd pamiętam praca z gliną niezmiernie mnie pociągała - tajemnica jak z ziemi i ognia powstają różne cuda miała w sobie nieodpartą magię - co zaowocowało rozpoczęciem nauki w tym kierunku.
I tak odkryłam pasję, której poświęcam każdą wolną chwilę.

Wanda Nowak

firma wystawiam faktury: tak


Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru o ile spełnia wszelkie przesłanki z wyżej wymienionej ustawy.
2) Kupujący dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt zabezpieczając prawidłowo Towar przed uszkodzeniem, chyba że zachodzą przesłanki zawarte w ustawie o prawach konsumenta.
3) Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym (Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, lub w przypadku jego braku w opakowaniu zabezpieczającym w należyty sposób zwracany Towar).
4) Zwrot kosztów odbywa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zwracanego Towaru - w formie przelewu na konto bankowe Kupującego w kwocie faktycznie zapłaconej przez Kupującego składającej się z ceny Towaru i kosztów przesyłki. Jedyne koszty jakie ponosi Kupujący w przypadku wykonania przez niego prawa do odstąpienia od umowy to bezpośrednie koszty zwrotu Towarów zakupionych za pośrednictwem Nastrojowo.pl.
5) Prawo do odstąpienia jest wyłączone w szczególności w stosunku do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) Kupującemu, który nie jest Konsumentem (osobą fizyczną) tylko firmą prowadzącą działalność gospodarczą, prawo do odstąpienia od umowy z mocy prawa nie przysługuje.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Chcąc odstąpić od umowy zakupu proszę o wypełnienie niniejszego oświadczenia i przesłanie na adres e-mail: biuro@wano.com.pl lub pocztą na adres:
KADI Tomasz Kowalczyk, ul. Jana Pawła II 40, 30-444 Libertów
Miejscowość, data ............................
..................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
Imię i nazwisko, adres Konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
za pośrednictwem Serwisu Nastrojowo.pl.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy;

nr produktu / nazwa:
1.……………....... /........................................................
2……………........ /........................................................
3……………......…/.........................................................
4…………….....… /.........................................................
5…………….....… /.........................................................

Nr zamówienia……………………………………..
Data odbioru zamówienia…………………………

..........................................................................
podpis
 
w górę