WANO
Odkąd pamiętam praca z gliną niezmiernie mnie pociągała - tajemnica jak z ziemi i ognia powstają różne cuda miała w sobie nieodpartą magię - co zaowocowało rozpoczęciem nauki w tym kierunku.
I tak odkryłam pasję, której poświęcam każdą wolną chwilę.

Wanda Nowak

firma wystawiam faktury: tak


1. WSTĘP
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sklepu oraz Kupujących.
1.2. Każdy Kupujący może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.
2. DEFINICJE
2.1. ADMINISTRATOR – firma KADI Tomasz Kowalczyk zarejestrowana w Polsce, Kraków, ul. Komandosów 14/25 , .Ilekroć mowa o nazwie "WANO" lub "ceramika WANO", rozumie się przez to firmę KADI Tomasz Kowalczyk jako właściciela marki WANO. Administrator jest również administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2.2. TOWAR - rzecz lub utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich które mogą być przedmiotem sprzedaży w Sklepie. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są głównie przedmioty wykonane ręcznie jako pojedyncze egzemplarze lub krótkie serie .
2.3. DANE OSOBOWE osoby fizycznej –wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a w szczególności : imię, nazwisko, adres, numer telefonu użytkownika, adres e-mail.
2.4. KUPUJĄCY- osoba dokonująca zakupu Towaru w Sklepie.
2.5. KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.6. SKLEP– strona Sprzedającego zawierająca zdjęcia i opisy Towarów przeznaczonych do sprzedaży, z którymi mogą zapoznać się Kupujący
2.7. SPRZEDAŻ NA PLATFORMIE NASTROJOWO.PL– to zarówno proces prowadzący do zawarcia umowy sprzedaży jak i samo zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a WANO.
2.8. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Sklepu Ceramika WANO jest to Tomasz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KADI
2.9. USTAWA - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
2.10. ROZPORZĄDZENIE – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Kupujących - wystawiane Towary są dostępne dla Kupujących, a podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie Sklepu.
3.2. Korzystanie z oferty Sklepu wymaga zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
4. ZAWARCIE UMOWY
4.1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zapisami niniejszego Regulaminu.
4.2. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Sklepu.
4.3. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Kupującego zakupu na formularzu zakupu (koszyku).
4.4. Dane podawane przez Kupującego w trakcie zakupów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującym oraz w celu realizacji dostawy zakupionego Towaru.
4.5. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar :
• na rachunek bankowy 50 1020 5558 1111 1622 5460 0346 w Inteligo nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty złożenia zamówienia
• Lub za pośrednictwem przelewów natychmiastowych - PayU.
4.6. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływy środków na ww. rachunek bankowy.
4.7. W przypadku, gdy na koncie Sklepu w terminie określonym w pkt. 4.5 nie zostanie zarejestrowany wpływ należności za Towar lub Serwis Nastrojowo.pl nie poinformuje o wpływie należności rezerwacja zostanie zwolniona.
4.8. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Sklepu - jednakże w przypadku podania, niepełnych danych tj. takich danych które uniemożliwiają realizację umowy sprzedaży Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
5. CENY I PODATKI
5.1. Ceny towarów są cenami brutto tj. obejmują obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług VAT.
5.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu uwidocznione są na stronie produktu oraz w formularzu zamówienia jako odrębna pozycja.
6. ZASADY POUFNOŚCI
6.1. Administrator Sklepu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
6.2. Administrator Sklepu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
6.3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu WANO jest KADI Tomasz Kowalczyk z siedzibą w Krakowie, ul. Komandosów 14/25.
6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w ramach obsługi procesu sprzedaży, do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach umowy sprzedaży. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia procesu sprzedaży Towarów na rzecz Kupującego.
6.7. Zgodnie z par. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych wdrożył dokumentację przetwarzania danych osobowych, na którą składa się:
• polityka bezpieczeństwa
• instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
7. REKLAMACJE
7.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7.2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7.3. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
7.4. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
7.5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.6. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim niezgodność towaru z umową powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@wano.com.pl. Reklamacja musi posiadać dokładny i zgodny z rzeczywistością opis niezgodności towaru z umową.
7.7. Reklamowany Towar należy wysłać na adres KADI Tomasz Kowalczyk, ul. Jana Pawła II 40, 30-444 Libertów.
7.8. Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem niezgodności towaru z umową na adres podany w pkt. 7.7 niniejszego regulaminu.
7.9. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w przeciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
7.10. Towar wadliwy zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny.
7.11. Jeśli naprawa bądź wymiana Towaru nie będzie możliwa, Sklep zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru zgodnie z przepisami prawa.
7.12. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionego oraz otrzymanego Towaru, które wynikają z różnicy w ustawieniach parametrów monitorów - w szczególności odnośnie różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, podobnie jak różnice wynikające z ręcznego wykonania Towarów - nie stanowią wady fizycznej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc nie dają prawa do powyższych uprawnień.
7.13. Kupujący zobowiązany jest do otwarcia przesyłki z Towarem niezwłocznie po jej otrzymaniu celem sprawdzenia, czy nie Towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
7.14. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności spedytora, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie spedycyjnej.
7.15. W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sklep za pomocą poczty e-mail: biuro@wano.com.pl oraz wysłać skan protokołu szkody spisany wraz ze spedytorem.
7.16. Dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez spedytora Sklep podejmuje decyzję o zwrocie (w formie przelewu na konto bankowe Kupującego) kwoty wpłaconej przez Kupującego.
7.17. Sklep– na życzenie Kupującego - może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru za dodatkową odpłatnością.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru o ile spełnia wszelkie przesłanki z wyżej wymienionej ustawy.
8.2. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Serwisem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru lub Usługi, nazwę Towaru lub Usługi i nr konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot) na adres biuro@wano.com.pl informując o fakcie odstąpienia. Kupujący może w tym celu wykorzystać formularz stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
8.3. Kupujący dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt - zabezpieczając Towar przed uszkodzeniem, chyba że zachodzą przesłanki zawarte w ustawie o prawach konsumenta - na adres: KADI Tomasz Kowalczyk, ul. Jana Pawła II 40, 30-444 Libertów.
8.4. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru do Sklepu w stanie nienaruszonym (Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, lub w przypadku jego braku w opakowaniu zabezpieczającym w należyty sposób zwracany Towar) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sklep zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zwróconego Towaru w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania Towaru przez Sklep w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania.
8.5. Zwrot kosztów odbywa się jako przelew na konto bankowe Kupującego w kwocie faktycznie zapłaconej przez Kupującego składającej się z ceny Towaru i kosztów przesyłki. Jedyne koszty jakie ponosi Kupujący w przypadku wykonania przez niego prawa do odstąpienia od umowy to bezpośrednie koszty zwrotu Towarów zakupionych za pośrednictwem Serwisu.
8.6. Prawo do odstąpienia jest wyłączone w szczególności w stosunku do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9. POSTANOWIENIA INNE
9.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przed Sądem właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby/oddziału pozwanego.
9.2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 
w górę