regulamin współpracy

WSTĘP
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Sprzedających. Warunkiem korzystania z serwisu przez Sprzedającego jest   wyrażenie zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu dokonanych podczas rejestracji poprzez odznaczenie pola wyboru.
1.    DEFINICJE
1.1.    SERWIS – platforma internetowa ułatwiająca  zawarcie umowy sprzedaży Towarów i Usług pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi, funkcjonująca pod adresami  internetowymi: www.nastrojowo.pl, www.nastrojowo.com, www.nastrojowo.com.pl i www.nastrojowo.eu  , prowadzona przez Administratora.
1.2.    ADMINISTRATOR – firma KADI Tomasz Kowalczyk zarejestrowana w Polsce, Kraków, ul. Komandosów 14/25 ,NIP677-110-00-27 wpisana do CEIDG. Ilekroć mowa o nazwie "Nastrojowo" lub "Nastrojowo.pl",  rozumie się przez to firmę KADI Tomasz Kowalczyk jako właściciela  marki Nastrojowo.pl . Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Administrator jest również administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
1.3.    TOWAR  - rzecz lub utwór w rozumieniu  ustawy o prawach autorskich,  które mogą być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są głównie przedmioty wykonane ręcznie przez Sprzedającego jako pojedyncze egzemplarze lub krótkie serie (rękodzieło) dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające wymogi dotyczące jakości, niepowtarzalności, oryginalności i estetyki po ich subiektywnej ocenie przez Serwis.  
1.4.    USŁUGA – usługa, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są Usługi  dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające  wymogi polskiego prawa  oraz po subiektywnej ocenie dokonanej przez Serwis
1.5.    DANE OSOBOWE– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
1.6.    UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, , która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający
1.8.    SPRZEDAJĄCY – każdy zaakceptowany przez Administratora Użytkownik (w tym Sprzedający Firma) oferujący do sprzedaży Towary lub Usługi za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru lub Usługi, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz powszechnie przyjętych zasad  współżycia społecznego.
1.9.    SPRZEDAJĄCY FIRMA– Sprzedający, który prowadzi  działalność  gospodarczą  lub zawodową (w tym wypadku nie będący konsumentem),  a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonujący  transakcji sprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej za pośrednictwem Serwisu.
1.10.    SKLEP SPRZEDAJĄCEGO –  wirtualne miejsce  udostępnione przez Serwis  Sprzedającemu, gdzie  Sprzedający dobrowolnie udostępnione przez Sprzedającego , w tym oferta wprowadzona przez Sprzedającego do udostępnia swoją ofertę oraz , obraz graficzny (zdjęcie profilowe) przedstawiający Sprzedającego lub inny obraz lub znak , z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz osoby przeglądające ofertę Serwisu. Sprzedający może w ramach Serwisu aktywować bezpłatnie jeden Sklep , aktywacja każdego kolejnego sklepu jest odpłatna, cennik dostępny jest dla zalogowanych użytkowników.  
1.11.    KONTO - prowadzone przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto Sprzedającego będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Sprzedającego oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
1.12.    SPRZEDAŻ –oznacza zawarcie umowy sprzedaży miedzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy  Kupującym, a Sprzedającym.
2.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
2.1.    Serwis internetowy prowadzony przez Administratora jest platformą ułatwiającą zawarcie umowy sprzedaży Towarów  rękodzielniczych, posiadających walory artystyczne lub Usług wpisujących się w profil Serwisu,  między Kupującym a Sprzedającym, a także zajmująca się promocją Towarów i Usług oraz Sprzedających, co oznacza, że Administrator nie jest sprzedawcą dostępnych w serwisie Towarów i Usług, a co za tym idzie  prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży ciążą na Kupującym i Sprzedającym.
2.2.    Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży, zatem:
a)    nie jest objęty skutkami prawnymi umowy sprzedaży
b)    nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym zawartej za pośrednictwem Serwisu
c)    nie ponosi odpowiedzialności za  prawdziwość i rzetelność treści zamieszczanych przez Sprzedającego  ani za jego zdolność do czynności prawnych  , ani wypłacalność
d)    nie ponosi odpowiedzialności za  jakość, bezpieczeństwo, legalność  Towarów i Usług będących przedmiotem umowy sprzedaży
2.3.    użytkownikami  Serwisu są wyłącznie  Kupujący i Sprzedający.
2.4.    Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być wyłącznie Towary lub Usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.5.    Sprzedaż ma charakter otwarty dla Kupujących.
2.6.    Wystawiane Towary lub Usługi są dostępne dla Kupujących, a ceny podawane przez Sprzedających są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze lub Usłudze, których dotyczą.
2.7.    Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wyraża się poprzez świadome zaznaczenie okienka wyboru
2.8.    Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie pocztą email informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora,  a otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych  jest uzależnione od zgody Sprzedającego osobno wyrażonej na formularzu rejestracyjnym.
2.9.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Sprzedający  dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi Konto takiego Sprzedającego oraz wszystkie związane z nim Sklepy Sprzedającego.  w ten sposób,  iż na 5 godzin przed zawieszeniem konta wyśle sprzedającemu informację systemową o zawieszeniu konta w celu umożliwienia Sprzedającemu dokończenia rozpoczętych transakcji. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez Administratora  szkody, która nastąpiła z winy Sprzedającego. Działania Sprzedającego polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów polskiego prawa, w tym kodeksu karnego.
2.10.    Serwis wykorzystuje pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
a)    zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu
b)    weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
c)    udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
d)    tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami
2.11.    Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym – w przypadku włączenia blokady plików cookies  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
2.12.    Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej lub nieprawidłowej  treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.  
2.13.    Zawierając umowę z Serwisem w trybie artykułu 5 niniejszego Regulaminu, Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania prawa a w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
2.14.    Sprzedający zobowiązuje się nie wyjawiać żadnych informacji dotyczących Kupujących i Sprzedających), w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu W przypadku złamania niniejszego postanowienia Serwis ma prawo zawiesić konto użytkownika  oraz podjąć  stosowne  kroki prawne, przy czym stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 2. 9
2.15.    Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek  informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu.. W przypadku złamania niniejszego postanowienia Serwis ma prawo zawiesić konto użytkownika oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
2.16.     W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt 2.9 do 2.15  oraz  w każdym innym przypadku zawieszenia konta opisanym w niniejszym Regulaminie procedura zawieszenia Konta  Sprzedającego  zostanie poprzedzona  wysłaniem przez Serwis Sprzedającemu informacji systemowej o zawieszeniu Konta Sprzedającego na 5 godzin przed zawieszeniem  Konta w celu umożliwienia Sprzedającemu dokończenia rozpoczętych transakcji.
2.17.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
2.18.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
2.19.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów lub Usług oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania działań  niezbędnych  w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
2.20.    Administrator jedynie nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży. Do realizacji umowy sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jak np.:
a)    uszkodzenie Towaru przed wysyłką do Kupującego,
b)    zaniechanie przez Sprzedającego współpracy z Administratorem w ramach korzystania z Serwisu,
2.21.    Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary lub Usługi, ani za jakiekolwiek  roszczenia związane ze sprzedawanymi Towarami lub Usługami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
2.22.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, w tym awarią sprzętu, oprogramowania,  działalnością złośliwego oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
2.23.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego  oraz zapisy niniejszego Regulaminu.
2.24.    Administrator  nie sprawdza wszystkich Towarów i Usług oferowanych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Towarów lub Usług naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięty Towar lub Usługa nie może zostać przywrócony w Serwisie.
2.25.    Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru lub Usługi, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
2.26.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie przez Użytkowników Serwisu cudzej własności intelektualnej i prawnej w tym w szczególności nie odpowiada za naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych, .
3.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
3.1.    Sprzedający uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem (nie dotyczy to Towarów i Usług) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.
3.2.    Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty , rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
3.3.    Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem pkt. 3.1. niniejszego regulaminu.
3.4.    Użycie przez Sprzedającego firmy lub znaków towarowych Administratora, w szczególności oznaczenia "Nastrojowo.pl" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.
3.5.    Sprzedający ma prawo korzystać z udostępnionych przez  Serwisu materiałów reklamowe w postaci udostępnionych w odpowiednej sekcji panelu Sprzedającego przez Serwis bannerów, miniatur i innych elementów graficznych  w celu umieszczenia ich na swoim blogu, fanpage’u na platformie Facebook i stronie internetowej.
3.6.    Sprzedający  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków towarowych Administratora, bez jego zgody lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.7.    Wszelkie dane i treści dostarczone przez Sprzedającego na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Sprzedający, umieszczając na Koncie,  w Sklepie Sprzedającego  dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami Regulaminu.
3.8.    W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz .nr 666 brzmienie z 16 maja 2016 r. ). Sprzedający udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
a)    publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu oraz na pozostałych Serwisach Administratora o podobnej tematyce  a także do  prezentowania tych utworów innym Użytkownikom,
b)     utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez  technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikę cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)    wykorzystania  utworów  w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi w sposób jaki Administrator uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników,
d)     umieszczania utworów  w bazach danych Serwisu oraz ich wykorzystania do promocji i reklamy Serwisu w mediach ( w tym społecznościowych)  w  sposób, jaki Administrator uzna za stosowne.
3.9.    Licencja, o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego Regulaminu może być wykorzystywana wyłączenie w celach promocji Sprzedającego, sklepu Sprzedającego oraz Serwisu.
3.10.    Niniejsza licencja wygasa po upływie 6 miesięcy od  rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu..
3.11.    Użytkownik upoważnia Serwis do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich przez czas trwania licencji.
3.12.    Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania utworów o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją .
4.    POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SPRZEDAJĄCYCH
4.1.    Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jednakże wiąże się z podaniem danych osobowych, zatem Sprzedający samodzielnie i świadomie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług Serwisu poprzez odznaczenie pola wyboru.
4.2.    Administrator Serwisu wdrożył środki techniczne i organizacyjne, przewidziane w art. 36-39 a ustawy o ochronie danych osobowych.  
4.3.    Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest KADI Tomasz Kowalczyk, ul. Komandosów 14/25, 30-334 Kraków. NIP677-110-00-27
4.4.    Celem przetwarzania  jest zawarcie , wykonanie lub rozwiązanie  umowy o świadczeniu usług pośrednictwa w sprzedaży oraz promowania  Towarów i Usług  pomiędzy Serwisem a Sprzedającym.  
4.5.    Zakres przetwarzania obejmuje dane osobowe Sprzedającego  takie jak imię, nazwisko, telefon kontaktowy, oraz adres i  e-mail.
4.6.    Sprzedający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.7.    Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych  Kupujących , w związku z czym zobowiązany jest wypełniać wszelkie ustalone przepisami prawa obowiązki związane z ochroną danych osobowych Kupujących.
5.    REJESTRACJA ORAZ UTWORZENIE KONTA  I SKLEPU SPRZEDAJĄCEGO
5.1.    Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a tym samym – po dopełnieniu procesu rejestracji - zostaje zawarta miedzy Serwisem w Sprzedającym na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5.2.    Rejestracja Sprzedawcy  dokonywana jest po podaniu loginu, , imienia,  nazwiska, adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz nazwy, pod jaką Sprzedający będzie występował w ramach serwisu, możliwe jest również – opcjonalnie – podanie  innych danych takich jak płeć i data urodzenia.
5.3.    W przypadku rejestracji Sprzedawcy (Sprzedawca Firma), występującego jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Sprzedający  w procesie  rejestracji musi podać login, , imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, nazwę, pod jaką Sprzedający będzie występował w ramach serwisu oraz nazwę firmy i NIP.  
5.4.    Każdy Sprzedający ( w tym Sprzedający Firma) odpowiada za sprzedaż zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zatem Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane podane przez Sprzedającego podczas rejestracji oraz tworzenia konta,  i Sklepu Sprzedającego.
5.5.    Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 5.3, w szczególności przez sprawdzenie   Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub  KRS itp.  
5.6.    Sprzedający ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 5.2. i 5.3. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
5.7.    Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 5.2 oraz 5.3. w trakcie korzystania z usług Serwisu .
5.8.    Sprzedający  w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora do celów: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w ramach serwisu Konta Sprzedającego, zapewnienia prawidłowej realizacji umów sprzedaży zawartych między Kupującym a Sprzedającym oraz procesów związanych z reklamacjami i zwrotami, prowadzenia rozliczeń między Sprzedającym a Serwisem , wystawiania faktur , do celów statystycznych i analitycznych oraz zapewnienia prawidłowego przepływu informacji i komunikacji między Użytkownikami a Serwisem, a także w celu reklamowania  Towarów i Usług Sprzedającego w ramach Serwisu. .  
5.9.    Wszelkie dane osobowe Sprzedającego umieszczone przez niego w ramach konta oraz jego Sklepów będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
5.10.    Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom oraz udostępniania osobom trzecim danych uwierzytelniających tj. loginu i hasła.
5.11.    Dopuszczalne jest posiadanie przez Sprzedającego  tylko jednego Konta, natomiast dopuszczalne jest prowadzenie przez Sprzedającego kilku sklepów w ramach jednego Konta Sprzedającego, Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Sprzedającego, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz treści pornograficznych i nawołujących do nienawiści lub innych działań zabronionych prze polskie prawo..
5.12.    Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
5.13.    Sprzedający, którego konto zostało zawieszone  nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
5.14.    Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Sprzedającego oraz uniemożliwienia dostępu do Serwisu Sprzedającemu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników a także niezgodne z prawem.
5.15.    Treści zamieszczone na stronach Sklepów  Sprzedającego nie mogą  być sprzeczne z zasadami regulaminu Serwisu, ani z przepisami prawa polskiego  w szczególności nie mogą zawierać: informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem; Niedozwolone jest umieszczanie listy Towarów lub Usług oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów, informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami Serwisu lub zapisami niniejszego Regulaminu, odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania pod rygorem pkt. 2.9. Dodatkowo Administrator  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu poniesionych strat.
5.16.    Zawieszenie konta nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego  za jego działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi on względem Administratora  odpowiedzialność odszkodowawczą  na zasadach ogólnych.
5.17.    Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub  usunięcia Sklepu lub Sklepów Sprzedającego, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub polskim prawem  lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu oraz do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia Regulaminu.
6.    WYSTAWIANIE DO SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
6.1.    Wystawianie Towarów i Usług w Serwisie możliwe jest jedynie za pośrednictwem Panelu Sprzedającego.
6.2.    Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, jest w jego posiadaniu ,dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w przeciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania od Serwisu  powiadomienia wiadomością e-mail lub  w panelu administracyjnym Sprzedawcy. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką, chyba że Kupujący zadecydował inaczej.
6.3.    W sytuacji, gdy Sprzedający  będzie nieobecny zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji w swoim Panelu.
6.4.    Sprzedający wystawiając Usługę  do sprzedaży, jest zdolny do wykonania jej niezwłocznie, zgodnie z warunkami oferty oraz w terminie określonym w ofercie bądź uzgodnionym z Kupującym.
6.5.    Towary lub Usługi, które mają być objęte usługami Serwisu, muszą być dokładnie opisane, a  Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów i Usług do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar lub ofertę Usługi co najmniej  jednym  zdjęciem przedstawiającym Towar lub wiążącym się ściśle z oferowaną Usługą, jak również opisem zgodnym z prawem i prawdą, oddającym cechy Towaru lub Usługi. Sprzedający zobowiązany jest zamieszczać przy danym Towarze lub Usłudze jasne, zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd  informacje w języku polskim wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru lub Usługi, a na żądanie Kupującego obowiązany jest udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towaru lub Usługi oraz warunków sprzedaży.
6.6.    Informacje o Towarze lub Usłudze muszą zawierać informacje o:
a)    głównych cechach produktu  (materiał, kolor, wymiary itp.)
b)    łącznej cenie Towaru lub Usługi(łącznie z podatkami) , a gdy charakter Towaru lub Usługi na to nie pozwala – o sposobie w jaki będą one obliczane
c)    opłatach za transport, dostawę lub usługi pocztowe, a także o innych kosztach, a jeśli nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia
d)    sposobie i terminie zapłaty
e)    kosztach, terminach i sposobach dostawy Towaru lub realizacji Usługi.
6.7.    Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie w opisie Towaru lub Usługi oraz na Koncie i w Sklepach Sprzedającego, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości takiego opisu.
6.8.    Sprzedający zobowiązany jest do zawierania umów sprzedaży z należytą starannością, mając w poszanowaniu przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
6.9.    Sprzedający Firma zobowiązany jest ponadto do przestrzegania z należytą starannością wszelkich przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta pod rygorem zawieszenia Konta Sprzedającego.
6.10.    Sprzedający zobowiązany jest również do przestrzegania  powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, również w przypadku Towarów i Usług bezpłatnych.
6.11.    Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, nr gg lub innych komunikatorów internetowych,  ani żadnych materiałów które umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta. W przypadku nie przestrzegania powyższych postanowień mają zastosowanie postanowienia zawarte w pkt 2.9 Regulaminu.
6.12.    Opis Towaru lub Usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.
6.13.    Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także do organizowania konkursów. W przypadku naruszenia tego postanowienia zastosowanie ma pkt. 6.12  niniejszego Regulaminu
6.14.    Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów lub Usług oraz zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.
6.15.    Towar lub Usługę  należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje, natomiast Administrator zastrzega sobie prawo, do zmiany kategorii danego Towaru lub Usługi w przypadku, gdy jest ona niezgodna z rzeczywistością.
6.16.    Użytkownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 1 ( jedną) sztukę identycznych (nie różniących się) Towarów , natomiast w przypadku oferowania serii Towaru zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o liczbie Towarów dostępnych w ramach serii, a w przypadku Usług informacji o  ilości usług  możliwych do równoczesnego zrealizowania w oferowanym okresie świadczeń.
6.17.    Nazwa, tytuł ani opis  Towaru lub Usługi  nie mogą zawierać możliwości sprzedaży Towaru lub Usługi poza Serwisem (w żadnej formie). W przypadku naruszenia tego postanowienia zastosowanie ma pkt.  6.12  niniejszego Regulaminu
6.18.    Opis Towaru ani tytuł Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu. W przypadku naruszenia tego postanowienia zastosowanie ma pkt. 6.12 niniejszego Regulaminu
6.19.    Opis ani tytuł Towaru lub Usługi nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru.
6.20.    Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających, w tym do umieszczania napisu "Nastrojowo.pl" w formie znaku wodnego na zdjęciach.
6.21.    Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w momencie wyświetlenia strony z opisem Towaru lub Usługi, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami towarów lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem, przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem. W przypadku naruszenia tego postanowienia zastosowanie ma pkt. 2.9  niniejszego Regulaminu
6.22.    Prezentacja Towaru lub Usługi może zostać usunięta przez Administratora z następujących przyczyn:
a)    Sprzedający prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego regulaminu,
b)    Towar lub Usługa są rozbieżne z profilem Serwisu,
c)    Towaru lub Usługa są niezgodne z zaakceptowanym przez Administratora profilem  przedmiotów lub usług,  jakie mogą być sprzedawane przez danego Sprzedającego.
6.23.    Administrator zastrzega sobie prawo subiektywnej weryfikacji walorów artystycznych i twórczych wystawianych Towarów oraz Usług, a także usuwania Towarów i Usług , lub zawieszenia Sklepów  nie spełniających warunków niniejszego Regulaminu, a Sprzedający zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.
7.    LEGALNOŚĆ SPRZEDAŻY
7.1.    Oferując do sprzedaży Towary lub Usługi Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przeniesienie prawa własności do tych Towarów lub Usług każdemu, kto nabędzie je w ramach danej transakcji sprzedaży.
7.2.    Administrator zawiadomi Policję lub prokuraturę  o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane Towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
7.3.    Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz o Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.
7.4.    W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować sprzedaży Towarów lub Usług, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznanymi za naruszających dobre obyczaje i/lub  Regulamin serwisu.
7.5.    W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt.  7.4.   Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć Towar lub Usługę oferowane przez Sprzedającego i zawiadomić odpowiednie organy ścigania.
8.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
8.1.    Serwis Nastrojowo.pl, jest platformą internetową ułatwiającą zawarcie umowy sprzedaży Towarów i Usług pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. Serwis nie jest sprzedawcą Towarów i Usług  w nim zamieszczonych, zatem prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży ciążą na Kupującym i Sprzedającym.
8.2.    Na Sprzedającym ciążą obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r  Dz U 2014 poz. 827
8.3.    Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży
8.4.    Cena Towaru lub Usługi podana na karcie produktu podana jest w złotych polskich i zawiera  wszelkie składowe, w tym podatek VAT, cło i inne składowe jest ceną wiążącą w chwili akceptacji oferty przez Kupującego
8.5.    W ramach  Serwisu Administrator dostępne są  następujące formy płatności:
a)    płatność za pobraniem przy odbiorze
b)    przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedającego
c)    płatność elektroniczną lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisanego  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444., przy czym wpływ z takiej transakcji następuje na rachunek  bankowy Serwisu
8.6.    Sprzedający  w opisie Towaru lub Usługi zobowiązany jest do wskazania co najmniej jednego z powyższych sposobów płatności.
8.7.    Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r  Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14  dni od daty otrzymania Towaru przez Kupującego. W przypadku opisanym w pkt 9.5.c. zwrot należności do Konsumenta dokonywany jest przez Administratora.
8.8.    W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu Towaru  lub Usługi po dokonaniu przez niego płatności oraz po dokonaniu przez Administratora  lub Sprzedającego  zwrotu należności na konto Kupującego Administrator zachowuje prawo do naliczenia  opłaty za korzystanie z funkcji Serwisu  przez Sprzedającego  o oznacza, że opłata   ta zostanie odliczona od należności dla Sprzedającego w kolejnych okresach rozliczeniowych ( w przypadku płatności na konto Serwisu)  lub zostanie zafakturowana na koniec miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż towaru lub Usługi
9.    OPŁATY
9.1.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne, a opłaty związane z  korzystaniem z usług Serwisu obciążają jedynie Sprzedającego.  
9.2.    Rejestracja, założenie konta Sprzedającego oraz korzystanie z konta przez Sprzedającego są  bezpłatne.
9.3.    Pozostałe usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sprzedawców są odpłatne:
a)     Opłata za korzystanie z serwisu wynosi 15%  ceny sprzedaży - dla celów niniejszych rozliczeń do obrotu wlicza się wszystkie zrealizowane transakcji niezależnie od tego czy Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy czy nie wraz z kosztami transportu -   sumarycznie ze wszystkich Sklepów Sprzedającego, przy czym Serwis zastrzega sobie prawo przyznawania indywidualnych  upustów dla poszczególnych Sprzedających
b)    Opłata ryczałtowa za udostępnienie   przez Sprzedającego drugiego i każdego kolejnego Sklepu  w Serwisie wynosi miesięcznie 10 zł (netto) plus VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury za każdy Sklep ,
c)    pozostałe oferowane przez Serwis usługi , w tym  marketingowe i promocyjne – są dobrowolne, a opłaty za nie będą każdorazowo uwidaczniane w informacji o  akcji marketingowej lub promocji udostępnionej Sprzedającemu w Serwisie.
10.    ROZLICZENIA
10.1.    Należność za korzystanie z usług serwisu  rozliczana jest  raz w miesiącu, do każdego 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
10.2.    Każdego 15 dnia miesiąca Serwis dokonuje podliczenia obrotu i należności za wykonane i zamówione  usługi  w miesiącu poprzednim. i wystawia fakturę. Faktura wysyłana jest automatycznie na adres e-mail  podany podczas rejestracji.
10.3.     Sprzedający zobowiązuje się do dokonania płatności zgodnie z terminem uwidocznionym na fakturze pod  rygorem zawieszenia Konta lub Sklepów Sprzedającego do czasu uregulowania należności względem Serwisu.
10.4.    Aktualny stan rozliczeń oraz faktury do pobrania są również dostępne po zalogowaniu na konto Sprzedającego .
10.5.    W przypadku płatności dokonywanych przez Kupujących za pośrednictwem płatności natychmiastowych PayU  Serwis każdego pierwszego dnia roboczego po dokonaniu rozliczenia za ,miesiąc poprzedni  Serwis dokonuje na wskazane przez  Sprzedającego konto bankowe przelewu należności za transakcje, pomniejszonej o należne opłaty , które nie zostały uregulowane przez Sprzedającego . ,.
10.6.    W sytuacji, rozliczeń określonych w pkt . 10.2.  Serwis odliczy z kwoty należnej Sprzedającemu należności zwrócone Kupującym przez Serwis w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy.
11.    REKLAMACJE
11.1.     Reklamacje związane ze świadczeniem przez Administratora usług elektronicznych  za pośrednictwem Serwisu Sprzedający winien składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres nastrojowo@nastrojowo.pl lub pisemnie na adres ul Jana Pawła II 40, 30-444 Libertów.
11.2.    W opisie reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje dotyczące: przedmiotu reklamacji, a w szczególności  rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Użytkownika, oraz danych kontaktowych Użytkownika.
11.3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
12.    ROZWIĄZANIE UMOWY
12.1.    Administrator może rozwiązać umowę ze Sprzedającym bez podania przyczyny z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia za wyjątkiem sytuacji kiedy Sprzedający narusza niniejszy Regulamin lub przepisy prawa  - wówczas rozwiązanie umowy następuje bez okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, przy czym Sprzedający ma obowiązek zrealizować zamówienia złożone przez Kupujących do dnia rozwiązania umowy z Administratorem włącznie oraz rozliczyć i dokonać płatności za wszelkie należności względem Serwisu
12.2.    Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Sprzedającego postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora i przepisami  prawa polskiego.
12.3.    Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych pkt.5  niniejszego Regulaminu.
12.4.    Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu wypowiedzenia.
13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.    Wszelkie spory między Serwisem a Sprzedającym związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.
13.2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe  przepisy prawa polskiego.
14.    ZMIANY REGULAMINU
14.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
14.2.    Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu i otrzyma jego nową /zmienioną treść. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.
14.3.    W przypadku akceptacji zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, oznaczenie pola  nieakceptacji  regulaminu oznacza wyrażenie oświadczenia przez Sprzedającego o wypowiedzeniu umowy  z 14-dniowym terminem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia oświadczenia (dokonania wyboru pola).
14.4.    Wypowiedzenie przez Sprzedającego oznacza iż Administrator po upływie wypowiedzenia zawiesza Konto Sprzedającego.
14.5.    W okresie wypowiedzenia Sprzedający może cofnąć oświadczenie woli, o którym mowa w pkt. 14.3.powyżej – w tym celu winien złożyć odpowiednie oświadczenie droga mailowa na adres nastrojowo@nastrojowo.pl
14.6.    W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu wypowiedzenie umowy z Administratorem należy przesłać drogą elektroniczną pod adresem: nastrojowo@nastrojowo.pl
14.7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

 
w górę