regulamin Nastrojowo.pl

REGULAMIN NASTROJOWO.PL
1.    WSTĘP
1.1.    Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Serwisu  oraz Użytkowników Nastrojowo.pl  tj.  Sprzedających  i Kupujących.
1.2.    Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.
2.    DEFINICJE
2.1.    SERWIS – platforma internetowa ułatwiająca  zawarcie umowy sprzedaży Towarów i Usług pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi, funkcjonująca pod adresami  internetowymi: www.nastrojowo.pl, www.nastrojowo.com, www.nastrojowo.com.pl i www.nastrojowo.eu  , prowadzona przez Administratora.
2.2.    ADMINISTRATOR – firma KADI Tomasz Kowalczyk zarejestrowana w Polsce, Kraków, ul. Komandosów 14/25 ,NIP677-110-00-27 wpisana do CEIDG. Ilekroć mowa o nazwie "Nastrojowo" lub "Nastrojowo.pl",  rozumie się przez to firmę KADI Tomasz Kowalczyk jako właściciela  marki Nastrojowo.pl . Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Administrator jest również administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2.3.    TOWAR  - rzecz lub utwór w rozumieniu  ustawy o prawach autorskich,  które mogą być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są głównie przedmioty wykonane ręcznie przez Sprzedającego jako pojedyncze egzemplarze lub krótkie serie (rękodzieło) dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające wymogi dotyczące jakości, niepowtarzalności, oryginalności i estetyki po ich subiektywnej ocenie przez Serwis. 
2.4.    USŁUGA – usługa, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są Usługi  dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające  wymogi polskiego prawa  oraz po subiektywnej ocenie dokonanej przez Serwis
2.5.    DANE OSOBOWE– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2.6.    UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, , która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający
2.7.    KUPUJĄCY - Użytkownik Serwisu  dokonujący lub mający zamiar dokonać zakupu Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu.    
2.8.    KONSUMENT  -  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.9.    SPRZEDAJĄCY – każdy zaakceptowany przez Administratora Użytkownik (w tym Sprzedający Firma) oferujący do sprzedaży Towary lub Usługi za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru lub Usługi, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz powszechnie przyjętych zasad  współżycia społecznego.
2.10.    SPRZEDAJĄCY FIRMA– Sprzedający, który prowadzi  działalność  gospodarczą  lub zawodową (w tym wypadku nie będący konsumentem),  a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonujący  transakcji sprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej za pośrednictwem Serwisu.
2.11.    SKLEP SPRZEDAJĄCEGO –  wirtualne miejsce  udostępnione przez Serwis  Sprzedającemu, gdzie  Sprzedającey dobrowolnie udostępnione przez Sprzedającego , w tym oferta wprowadzona przez Sprzedającego do udostępnia swoją oferte oraz , obraz graficzny (zdjęcie profilowe) przedstawiający Sprzedającego lub inny obraz lub znak , z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz osoby przeglądające ofertę Serwisu. Sprzedający może w ramach Serwisu aktywować bezpłatnie jeden Sklep , aktywacja każdego kolejnego sklepu jest odpłatna, cennik dostępny jest dla zalogowanych użytkowników. 
2.12.    KONTO - prowadzone przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto Sprzedającego będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Sprzedającego oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
2.13.    SPRZEDAŻ –oznacza zawarcie umowy sprzedaży miedzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy  Kupującym, a Sprzedającym.
3.    TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1.    Serwis wykorzystuje pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
•    zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu
•    weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
•    udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
•    tworzenia statystyk dla potrzeb Serwisu, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami
3.2.    Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym, jednakże  w przypadku włączonej blokady plików cookies  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
3.3.    Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
4.    ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
4.1.    Zawierając umowę z Serwisem w trybie artykułu 6  niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa,  a w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora  oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
4.2.    Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Serwis  na zasadach określonych w Regulaminie.
4.3.    Użytkownik, umieszczając w Serwisie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora , jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami Regulaminu. 
4.4.    Użytkownik wyraża zgodę  i upoważnia Administratora do wglądu , monitorowania umieszczanych w Serwisie treści i ich usuwania, jeśli naruszają one warunki niniejszego Regulaminu i zapisy obowiązujących przepisów prawa.
5.    WARUNKI UCZESTNICTWA
5.1.    Serwis internetowy prowadzony przez Administratora jest platformą ułatwiającą zawarcie umowy sprzedaży Towarów  rękodzielniczych, posiadających walory artystyczne lub Usług wpisujących się w profil Serwisu,  między Kupującym a Sprzedającym, a także zajmująca się promocją Towarów i Usług oraz Sprzedających, co oznacza, że Administrator nie jest sprzedawcą dostępnych w serwisie Towarów i Usług, a co za tym idzie  prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży ciążą na Kupującym i Sprzedającym
5.2.    Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.
5.3.    Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być Towary lub Usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.4.    Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników - wystawiane Towary lub Usługi są dostępne dla Użytkowników, a podawane przez Użytkowników ceny są informacjami  jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze lub Usłudze, których dotyczą.
5.5.    Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
5.6.    Korzystanie z Serwisu wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie pocztą email informacji systemowych oraz wiadomości od Serwisu. Użytkownik Serwisu może wyrazić w formularzu rejestracyjnym dodatkowo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
5.7.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu.
5.8.    W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się działań, o których mowa w pkt 5.6.,  Administrator niezwłocznie zawiesi Konto takiego Użytkownika oraz podejmie wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. O działaniach Użytkownika polegających na próbie destabilizacji Serwisu, w zależności od okoliczności, Administrator może powiadomić właściwe organy ścigania.
6.    REJESTRACJA
6.1.    Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
6.2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony  po dopełnieniu całego procesu  rejestracji.
6.3.    Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, imienia ,nazwiska, adresu do wysyłki, telefonu kontaktowego, hasła oraz kliknięciu na link aktywacyjny przesłany przez Serwis na adres e-mail podany podczas rejestracji/.
6.4.    Użytkownik podczas rejestracji wyrazi zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis wyłącznie do celów identyfikacyjnych, statystycznych, korespondencyjnych i rozliczeniowych, od czego zależy umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu .
6.5.    Wszelkie dane osobowe umieszczone w Serwisie przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
6.6.    Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom oraz udostępniania osobom trzecim danych uwierzytelniających tj. loginu i hasła.
6.7.    Dopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika  tylko jednego Konta, nie dopuszcza się również możliwości zmiany loginu.
7.    ZAWARCIE UMOWY
7.1.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim miedzy Kupującym a Sprzedającym, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zapisami niniejszego Regulaminu.
7.2.    Kupujący kupuje  dany Towar lub Usługę na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Serwisu.
7.3.    Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia  przez Kupującego zakupu na formularzu zakupu znajdującym się na stronie Serwisu. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Zakupy.
7.4.    Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar lub Usługę na rachunek bankowy  Sprzedającego nie później niż w terminie 3 (trzech)  dni od daty złożenia zamówienia i na taki też okres dokonywana jest rezerwacja Towaru i Usługi lub za pośrednictwem płatności natychmiastowych za pośrednictwem PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisanego  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.  
7.5.    Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływy środków na rachunek bankowy Sprzedającego lub Serwisu.
7.6.    W przypadku, gdy na koncie Sprzedającego lub Serwisu nie zostanie zarejestrowany wpływ należności za Towar lub Usługę, rezerwacja zostanie zwolniona, a Serwis  będzie mógł również ograniczyć funkcjonalność Konta Użytkownika, który nie wywiązał się z obowiązku dokonania płatności za zakupiony Towar lub Usługę, co może polegać na czasowej blokadzie konta Użytkownika.
7.7.    Prezentacja Towaru Sprzedawcy w Serwisie staje się nieaktywna w następujących przypadkach:
a)     towar zostanie sprzedany za pośrednictwem Serwisu,
b)     Sprzedawca usunie Prezentację Towaru, przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego,
c)    prezentacja zostanie usunięta przez Serwis  z następujących przyczyn:
•    Użytkownik prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa,
•    prezentacja Towaru jest rozbieżna z profilem Serwisu,
•    prezentacja Towaru jest niezgodna z zaakceptowanym przez Serwis profilem  przedmiotów jakie mogą być sprzedawane przez danego Użytkownika.
7.8.    W przypadkach wskazanych powyżej nie jest możliwe zakupienie danego Towaru za pośrednictwem Serwisu.
8.    CENY I PODATKI
8.1.    Ceny towarów są cenami brutto tj. obejmują obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług VAT.
8.2.    Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu uwidocznione są na stronie produktu oraz w formularzu zamówienia jako odrębna pozycja.
8.3.    Korzystanie z Serwisu przez Kupujących jest bezpłatne.
8.4.    Usługi świadczone przez Serwis  na rzecz Sprzedawców są odpłatne, a szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawiera odrębny regulamin współpracy między Serwisem a Sprzedającym, którego akceptacja jest wymagana przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu przez Sprzedającego. 
9.    ZASADY POUFNOŚCI
9.1.    Administrator Serwisu  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
9.2.    Administrator Serwisu  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
9.3.    Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Nastrojowo.pl podanych podczas rejestracji  jest KADI Tomasz Kowalczyk z siedzibą w Krakowie, ul. Komandosów 14/25, natomiast administratorami danych osobowych Kupujących są Sprzedający.
9.4.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Nastrojowo.pl, do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach portalu Nastrojowo.pl.  Użytkownik  posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
9.5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9.6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników wyrażona zaznaczeniem odpowiedniego okienka wyboru oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Serwis, na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany będzie przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do złożenia stosownych oświadczeń w tym zakresie.
9.7.    Zgodnie z par. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  Administrator Danych Osobowych wdrożył  dokumentację przetwarzania  danych osobowych, na którą składa się:
•    polityka bezpieczeństwa
•    instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
9.8.    Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od innego Użytkownika. W przypadku złamania niniejszego postanowienia Serwis ma prawo zawiesić lub usunąć konto Użytkownika, jak również dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w k.c.
9.9.    Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek  informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu. W przypadku złamania niniejszego postanowienia Serwis ma prawo zawiesić konto użytkownika oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w k.c..
9.10.    Nastrojowo.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
9.11.    Nastrojowo.pl stosuje pliki "cookies",  a informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez Użytkowników.
10.    REKLAMACJE
10.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem przez Administratora usług elektronicznych  za pośrednictwem Serwisu Sprzedający winien składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres nastrojowo@nastrojowo.pl lub pisemnie na adres ul Komandosów 14/25, 30-334 Kraków.
10.2.    W opisie reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje dotyczące: przedmiotu reklamacji, a w szczególności  rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Użytkownika, oraz danych kontaktowych Użytkownika.
10.3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
10.4.    Serwis Nastrojowo.pl, jest platformą internetową ułatwiającą zawarcie umowy sprzedaży Towarów i Usług pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. Serwis nie jest sprzedawcą Towarów i Usług  w nim zamieszczonych, zatem prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży ciążą na Kupującym i Sprzedającym, zatem w przypadku reklamacji Towarów lub Usług Kupujący zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu za Sprzedającym.
11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
11.1.    Serwis Nastrojowo.pl, jest platformą internetową ułatwiającą zawarcie umowy sprzedaży Towarów i Usług pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. Serwis nie jest sprzedawcą Towarów i Usług  w nim zamieszczonych, zatem prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży ciążą na Kupującym i Sprzedającym, a informacje o warunkach odstąpienia od umowy każdy Sprzedający winien umieścić na stronie swojego Sklepu.
12.    ZAWIESZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA
12.1.    Serwis  zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy serwisów konkurencyjnych do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
12.2.    Serwis  zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, który uporczywie blokuje towary bez ich nabywania.
12.3.    Serwis  zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
12.4.    Użytkownik, którego konto zostało zawieszone nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Serwisu.
12.5.    Serwis  zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu do Serwisu Użytkownikowi, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub dla innych Użytkowników.
13.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU
13.1.    Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
13.2.    Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
13.3.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo,  legalność Towarów lub Usług oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań.  Serwis  w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.
13.4.    Serwis nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.
13.5.    Do sfinalizowania sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jak np.:
•    uszkodzenie Towaru przed wysyłką do Kupującego,
•    zaniechania przez Sprzedającego współpracy z Nastrojowo.pl  w ramach korzystania z Serwisu,
13.6.    Serwis, jego właściciele, przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary lub Usługi, ani za wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi Towarami lub Usługami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
13.7.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Serwisu. Serwis  zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
13.8.    Serwis  nie sprawdza wszystkich Towarów i Usług oferowanych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Towarów lub Usług naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiących  obowiązujące przepisy prawa. Usunięty Towar lub Usługa nie mogą zostać przywrócone w Serwisie.
13.9.    Serwis  zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru lub Usługi, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
13.10.    Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.
14.    POSTANOWIENIA INNE
14.1.    Każdy Użytkownik może zrezygnować  z uczestnictwa w Serwisie bez okresu wypowiedzenia, przy czym Sprzedający ma obowiązek zrealizować zamówienia  złożone przez Kupujących do dnia rozwiązania umowy włącznie. 
14.2.    Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Serwisu.
14.3.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby/oddziału pozwanego. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
15.    ZMIANY REGULAMINU
15.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
15.2.    Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu i otrzyma jego nową /zmienioną treść. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.
15.3.    W przypadku akceptacji zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, oznaczenie pola  nieakceptacji  regulaminu oznacza wyrażenie oświadczenia przez Sprzedającego o wypowiedzeniu umowy  z 14-dniowym terminem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia oświadczenia (dokonania wyboru pola).
15.4.    Wypowiedzenie przez Sprzedającego oznacza iż Administrator po upływie wypowiedzenia zawiesza Konto Sprzedającego.
15.5.    W okresie wypowiedzenia Sprzedający może cofnąć oświadczenie woli, o którym mowa w pkt. 15.3.powyżej – w tym celu winien złożyć odpowiednie oświadczenie droga mailowa na adres nastrojowo@nastrojowo.pl
15.6.    W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu wypowiedzenie umowy z Administratorem należy przesłać drogą elektroniczną pod adresem: nastrojowo@nastrojowo.pl
15.7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.


 
w górę